Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

PREAMBULE: Total Energy Projects BVBA, Tipstraat 140, 3740 Bilzen (hierna TEP genoemd) ontwerpt, ontwikkelt en levert complete duurzame energie systemen voor het produceren van energie uit duurzame energiebronnen en het besparen van energie. De activiteiten van TEP
omvatten advisering, systeemlevering, projectrealisatie, opbrengstmonitoring en onderhoud.

1. ALGEMEEN

 • De diensten, verkopen, leveringen en werken van en/of door TEP zijn uitsluitend onderworpen aan de hiernavolgende algemene verkoopsvoorwaarden.
 • De aankoopvoorwaarden van de klant kunnen TEP niet ten laste gelegd worden indien zij niet vooraf op formele en schriftelijke wijze aanvaard werden.
 • Alle afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden moeten, opdat ze aan TEP tegenstelbaar zouden zijn, door TEP schriftelijk bevestigd worden.
 • De hiernavolgende algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal deel uit van alle offertes en bestekken van TEP aan de klant alsook alle overeenkomsten tussen TEP en de klant

2. BESTELLINGEN/OFFERTES

2.1De ondertekening door TEP en de klant van een “bestelbon, leveringsbron, productiebon” doet onmiddellijk hun overeenkomst ontstaan.

2.2 De offertes van TEP worden steeds als niet bindend beschouwd, behoudens ondertekening voor akkoord door zowel klant als TEP, doch onverminderd Artikel 3. Wanneer de klant de offerte van TEP ondertekend, zal de overeenkomst slechts bindend zijn na de navolgende schriftelijke bevestiging door de hoofdzetel van TEP.

3. PRIJZEN

 • De offertes en bestelbonnen zijn gebaseerd op de op datum van deze offertes en bestelbonnen geldende waarden van lonen, materialen, enz.. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt TEP zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
 • Voor de levering van diensten, goederen, en/of werken welke zich over een lange duur zullen uitstrekken, kan een clausule van prijsaanpassing voorzien worden. Deze zal vermeld worden op de individuele offerte.
 • Voor zover geen afwijkende schriftelijke afspraken worden gemaakt, gelden de prijzen van TEP inclusief transportkosten.

4. LEVERINGSTERMIJN

4.1 De leveringstermijnen worden als aanduiding gegeven en kunnen niet als een verbintenis van TEP beschouwd worden. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding nog op ontbinding van de overeenkomst.

4.2 TEP zal in geval van overmacht, zoals bv. Oorlog, opeising, brand, gehele of gedeeltelijke stagnatie in het vervoerapparaat, ziekte of ongeval onder het personeel van de verkoper, bedrijfsstoornis of tekortkoming vanwege de leveranciers van TEP, enz., telkens voor zover deze oorzaak niet uitsluitend van de wil van TEP afhankelijk is, steeds het recht hebben om hetzij haar verbintenissen op te schorten zolang de overmacht situatie bestaat, de overeenkomst van rechtswege te ontbinden, zonder dat TEP in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.

4.3 De klant heeft de mogelijkheid om de door TEP meegedeelde leveringsdatum in onderling overleg met TEP en na tijdig schriftelijk verzoek daartoe vanwege de klant te verplaatsen tot maximaal twee weken voor de door TEP meegedeelde leveringsdatum. Indien de klant TEP hiertoe niet tijdig contacteert of indien de klant zich niet aan de afgesproken datum houdt, zal de klant in ieder geval en minsten de vervoerskosten die aldus nutteloos zijn ontstaan, aan TEP dienen te vergoeden. TEP zal daarenboven het recht hebben om alle overige schade die ontstaat door het niet tijdige verzoek van de klant en/of het nalaten en/of het gebrek van de klant aan de vereiste medewerking dienaangaande, op de klant te verhalen.

4.4 TEP behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging van de juridische toestand van de klant.

5. PLAATS VAN LEVERING

 • De klant dient de conformiteit van de goederen bij levering te controleren.

6. AANVAARDING EN EVENTUELE KLACHTEN

 • Alle goederen, diensten en/of werken worden bij hun levering geacht aanvaard te zijn door de klant.
 • Alle zichtbare gebreken aan goederen, diensten en/of werken van TEP dienen uiterlijk na 8 dagen schriftelijk gemeld te worden aan TEP.
 • Alle onzichtbare gebreken aan goederen, diensten en/of werken van TEP dienen uiterlijk na 2 maanden schriftelijk gemeld te worden aan TEP.
 • Klachten betreffende de niet-conformiteit en/of zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen 8 dagen na leveringen alleszins vóór plaatsing, verwerking, gebruik of voortverkoop, op gemotiveerde wijze en schriftelijk te worden gemeld op de zetel van TEP. Klachten
  betreffende verborgen gebreken dienen uiterlijk binnen twee maanden na de levering op gemotiveerde wijzen en schriftelijk te worden gemeld op de zetel van TEP.
 • De vrijwaringplicht m.b.t. gebreken in leveringen door TEP strekt zich niet verder uit dan deze van de leveranciers van TEP.
 • Alle diensten uitgevoerd door TEP worden uitgevoerd op basis van informatie van en verschaft door de klant.
 • De hiervoor bepaalde beperkte waarborg van twee maanden geldt enkel en alleen voor wat betreft het functioneren van de door TEP geleverde goederen en systeemonderdelen. In geen geval verleent TEP enige garantie voor het draagvermogen van het dak of andere
  draagvlakken van de klant, het prestatievermogen of de potentiële winst van de duurzame- energiesystemen, nu deze uiteraard afhankelijk zijn van externe omstandigheden zoals optimale glooiing van dak of draagvlak, kwaliteit van invallende zonnestralen (zonder schaduw / met schaduw), aan- of afwezigheid van vervuiling, de geldende stroomprijzen, ...

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 • De goederen en het materiaal blijven de volle eigendom van TEP tot op datum van volledige betaling van de prijs door de klant, zelfs indien de goederen onroerend geworden zijn door inbouw of door bestemming.
 • De klant mag er dus op geen enkele manier over beschikken. De klant verbindt zich ertoe de goederen en het materiaal te onderhouden als ene goede huisvader en het ter beschikking van TEP te houden.
 • In geval van inbeslagname, gerechtelijk akkoord of faillissement, verbindt de klant er zich toe naargelang het geval de beslag leggende partij, de commissaris betreffende opschorting of de curator kennis te geven van het contract waarin deze clausule opgenomen is en onmiddellijk schriftelijk TEP hiervan te verwittigen.
 • De risico’s m.b.t. de goederen geleverd in overeenstemming met art. 5 worden overgebracht op de klant op het ogenblik van de levering. De klant is verplicht de goederen te verzekeren. TEP kan het bewijs van deze verzekering en van de betaling van de premie
  eisen zolang de verkoopprijs niet volledig betaald werd.

8.MODELLEN EN SPECIFICATIES

De afmetingen, gewichten, hoeveelheden en andere technische karakteristieken, evenals de tekeningen op catalogen en folders, worden bij benadering gegeven.- TEP houdt zich het recht voor om aan haar goederen, systemen en werken wijzigingen aan te brengen die
nuttig geoordeeld worden voor de goede werking ervan. De klant kan in dit geval noch de overeenkomst verbreken, noch dezelfde wijzigingen eisen aan de goederen, systemen en werken die al zouden besteld zijn.

9. ONDERHOUD EN SERVICE

TEP is, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afspraken over onderhoud, niet gehouden tot onderhoudswerkzaamheden en service met betrekking tot de door haar geleverde goederen, systemen en werken.- De klant staat in voor het noodzakelijk onderhoud en reiniging van de systeemonderdelen.- Alle herstellingen en onderhoud zijn voor rekening van de klant. TEP kan op uitdrukkelijk verzoek van de klant helpen bij de bemiddeling van een onderhoudscontract met een daartoe bevoegde firma. TEP kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor deze bemiddeling.

10. BETALING

 • De prijs is bij de levering contant betaalbaar op de zetel van TEP, tenzij anders overeengekomen, of zoals vermeld op de door de klant ondertekende offerte van TEP.
 • Klachten en opmerkingen betreffende de facturatie dienen binnen de acht dagen op gemotiveerde wijze per aangetekende brief op de zetel van TEP te worden bekendgemaakt. De termijn loopt vanaf de ontvangst van de factuur, welke wordt geacht te zijn geschied op de derde dag na factuurdatum. De klant dient steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.- Bij niet-betaling van de factuur uiterlijk op de vervaldag, is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belopen van 12% per jaar tot op de dag der complete betaling. Bij niet-tijdige betaling van één factuur worden (de saldi van) de overige nog openstaande, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 • Anderzijds, wordt het nog verschuldigde saldo onmiddellijk opeisbaar.
 • Bovendien zal bij gebrek aan betaling op de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling – naar keuze van TEP – ofwel een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 10% van het factuurbedrag ( met een minimum van 65,00 EUR)
  als schadebeding, ofwel, in toepassing van de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, een redelijke schadeloosstelling verschuldigd zijn voor alle relevante invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand.
 • Onafhankelijk van wat voorafgaat, houdt TEP zich het recht voor om, in geval van laattijdige betaling, verdere leveringen te annuleren. Tevens behoudt TEP zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte en het materieel terug te nemen, in toepassing van Artikel 7.

11. VERBREKING

 • Als de overeenkomst eenzijdig verbroken wordt door de klant, zal hij een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 30% van de overeengekomen prijs.

12. VOORZORGEN

 •  Voor het goed functioneren van de door TEP geleverde goederen, systemen en werken, moet de klant zorgen voor een passende draagstructuur en infrastructuur en moet de klant alle werking- en plaatsingsvoorschriften, onderhoudsrichtlijnen, van TEP correct en stipt naleven.
 • Indien de dakvlakken waarop de werken dienen uitgevoerd te worden hoger is dan 6 meter dienen wij steeds een hoogtewerker te gebruiken. Deze kost is steeds ten laste van de klant.
 • De prijzen omvatten niet (tenzij anders schriftelijk overeengekomen), het aanpassen van de zekeringskast(en), aanpassing aardbeveiligers, aarding, bijplaatsen zekeringskasten en andere elektrische meerwerken.

13. AANSPRAKELIJKHEID

 • Enkel schriftelijk door TEP gegeven adviezen en waarborgen zijn tegenstelbaar aan TEP.
 • Elke eventuele aansprakelijkheid voor tekortkomingen en elke eventuele garantieplicht van TEP vervallen indien de gebruiksaanwijzing, werkings- en plaatsingsvoorschriften en onderhoudsrichtlijnen niet werd opgevolgd, indien de verkochte goederen, systemen en
  werken niet oordeelkundig werden behandeld door de klant, indien de verkochte goederen, systemen en werken, werden gewijzigd door de klant, of indien de klant de normale bestemming van de goederen, systemen en werken, heeft gewijzigd.
 • Elke tekortkoming van TEP wordt enkel in natura hersteld, dit wil voor geleverde goederen, systemen en werken, zeggen door herstelling of vervanging van de gebrekkige geleverde goederen, systemen en werken of de gebrekkige onderdelen ervan, zonder dat TEP daarenboven tot enige schadevergoeding kan gehouden zijn.
 • Ingeval TEP het verkochte goed, systeem en werk, zelf bij een derde heeft betrokken, zal de mogelijkheid tot herstelling in natura afhangen van de voorwaarden van die derde.
 • Indien TEP een garantie geeft met betrekking tot bij een derde betrokken goederen, systemen en werken, zal zijn garantieplicht in elk geval niet verder strekken dan de garantie die hij zelf van die derde verkregen heeft.
 • TEP zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade die niet rechtstreeks en onmiddellijk veroorzaakt werd door een fout van TEP.
 • De klant is verantwoordelijk voor de draagkracht van het desbetreffende dakvlak te verifiëren i.f.v het aantal zonnepanelen dat er geplaatst zal worden. (dak -belasting = 25Kgr/m2 voor hellend dakvlak >15° en 90Kgr/m2 voor platte daken)
 • TEP zal nooit aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse schade, zoals, doch niet beperkt tot, inkomstenverlies, verlies van prestatievermogen, de hoegrootheid van de door de klant geproduceerde elektriciteit, vorderingen van derden, verlies van cliënteel of enige andere schade of gebreken.
 • De aanvraag van eventuele premies is de verantwoordelijkheid van de klant, TEP kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het mislopen van eventuele premies.
 • TEP kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet tijdig aanvragen en plaatsing van de digitale meter en de elektrische keuring.
 • Indien de uitvoering of de niet-uitvoering van een overeenkomst door TEP, leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval gedekt is door de verzekering BA uitbating en/of BA na levering van TEP. Op eerste verzoek kan de identiteit van de BA uitbating en/of BA na levering verzekeraar en de geldelijke omvang van de dekking worden meegedeeld.
 • Indien, om welke reden ook, geen dekking onder verzekering BA uitbating en/of BA na levering kan worden ingeroepen, is iedere aansprakelijkheidsvordering in hoofdsom, interesten en kosten, beperkt tot de helft van het bedrag dat de klant heeft betaald voor de
  onder de relevante overeenkomst verkochte goederen, systemen en werken.

14. STRIJDIGHEID

 • In geval van strijdigheid van de bepalingen uit de algemene voorwaarden met de bepalingen uiteen overeenkomst tussen de klant en TEP of bij strijdigheid tussen de bepalingen uit de overeenkomst onderling, zal de voor TEP meest gunstige bepaling van
  toepassing zijn.
 • In geen geval zal de klant zich voor hetzelfde schadegeval of voor verschillende schadegevallen met dezelfde oorzaak cumulatief kunnen beroepen op aansprakelijkheidsclausules uit verschillende overeenkomsten.

15. MONITORINGSYSTEEM

 • Indien er een monitoringsysteem actief is op de installatie, kan TEP achteraf niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebreken welke toegewezen kunnen worden aan gebreken en/of wijzigingen aan de internet installatie van de klant of de internet provider. De klant dient zelf een werkende internet verbinding te voorzien op de plaats waar de omvormer dient geplaatst te worden.

16. BEVOEGDE RECHTBANKEN EN TOEPASSELIJK RECHT

 • Op deze algemene verkoopsvoorwaarden en op alle overeenkomsten tussen TEP en de klant is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. In geval van betwisting is uitsluitend Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd.

17. OPBRENGSTGARANTIE

 • De vermelde energieopbrengst in de offerte kan afwijken van het verwachte resultaat door variabele omstandigheden (vb. klimaat, technisch defect, bevuiling panelen, schaduw door omgeving, oriëntatie van het dak, ...). TEP stelt met zorg deze offerte samen, maar kan onder geen enkele vorm aansprakelijk gesteld worden voor de afwijkingen op de energieopbrengsten.

Schrijf u hier in & ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

tips en advies van total energy projects

In de kijker